Естество на Меричлерска минерална вода

По геострукторни, хидрогеоложки и геотермични признаци, първичното находище (вместилище) на Меричлерската вода заляга на дълбочина 1000-1500 метра. Хидравличната връзка на находището с по-горните геоложки етажи и с повърхността се осъществява чрез тектонски разломи (разриви) и секущи тела от къснопалеогенски (олигоценски) вулкански скали.

Формирането на минералната вода е плод на разнородни събития през миоцена, в които важна роля са играли процеси на езерно-континетална седиментация и засоляване и притоци на дълбочинни флуиди, главно CO2, които не са престанали напълно и в наши дни. В сходни условия е протекло и формирането и на минерализираните содогауберови води в судетската област, с които Меричлерската минерална вода има несъмнено генетично и физико-химично сходство.

Химичен състав на Меричлерска минерална вода

Както се отбелязва, основният или макрохимичният състав на Меричлеската минерална вода представлява естесвен коктейл от природна сода, глауберова сол и готварска сол в приблизително процентно съотношение 40:38:22. В по-пълен вид съдържанието на основните и други по-важни съставки на минералната вода са посочени по-долу:

Съставки

Литий
Калий
Натрий
Калций
Магнезий
Желязо
Флуорид
Йодид
Бромид
Хлорид
Сулфат
Хидрокарбонат
Хидрофосфат
Метасилициева киселина
Обща минерализация
Свободен въглероден двуокис

Съдържание в 1 л вода в милиграми

1,15 мг/л
28,70 мг/л
2000,00 мг/л
44,00 мг/л
11,00 мг/л
0,105 мг/л
4,60 мг/л
0,004 мг/л
0,850 мг/л
703,00 мг/л
1600,00 мг/л
1971,00 мг/л
0,870 мг/л
55,00 мг/л
6422 мг/л
390 мг/л

Минералната вода има температура 43-45 ºС, хидрокарбонатно-сулфатно-хлоридно натриев състав и общо съдържание на разтворени вещества 6420 мг/л. Показателят pH 6,6 в присъствието на СО2 и 7-7,5 след отделянето на този газ. Температурата на водата в дълбочинно или първичното находище (вместилище) вероятно надвишава 60-65 ºС.